Облаци, отразени във воден басейн, в рамката на гора вдясно и зелена ивица вляво

Опазване на водите и почвите

Опазване на водите и почвите

Водата и почвите във Валдек-Франкенберг трябва да се поддържат в добро екологично състояние. Това означава например, че макар водните басейни да са под антропогенно влияние, те все пак трябва да имат богата и балансирана екосистема. Важно е също така да се осигури устойчива защита на почвения ландшафт като основа на земния живот, като воден резервоар и филтър или като въглероден резервоар с оглед на изменението на климата. Задачите на отдела за опазване на водите и почвите са да хармонизира целите на управлението на водите, селското стопанство и строителната индустрия съгласно съответните закони с устойчивото опазване на водните басейни и почвите.


Потоци, реки и езера

Тук скоро ще намерите подробна информация за повърхностните води.

Подземни и отпадъчни води

Тук скоро ще намерите подробна информация по темите за подпочвените и отпадъчните води.

Защита на почвата

Тук скоро ще намерите подробна информация по темата за защита на почвата...,


Кандидатствайте сега:

Не са открити услуги.