Парамедик зад волана на линейка

Търговски пътнически транспорт

Търговски пътнически транспорт

Всяко лице, което желае да превозва пътници срещу заплащане или по работа, трябва да има разрешително за съответния вид транспорт. За подаване на заявление за издаване на разрешително за таксиметрови превози или превози с автомобили под наем се използва предвиденият формуляр за заявление за случайни превози.

Заявлението трябва да бъде придружено от документи, които позволяват да се направи преценка за

  • надеждността на заявителя или на лицето, назначено да извършва дейността,
  • безопасността и ефективността на предприятието, както и професионалната пригодност на заявителя или на лицето, назначено да управлява предприятието.

В рамките на процедурата по издаване на лиценз лицензиращият орган проверява дали кандидатът отговаря на необходимите лични изисквания. В случай на таксиметров превоз трябва да се провери също така дали издаването на разрешително няма да наруши функционирането на местната таксиметрова търговия. Ако изискванията са изпълнени, разрешението се издава чрез връчване на удостоверение за разрешение. Разрешението е валидно за срок до 4 години. Областният управител на област Валдек-Франкенберг отговаря за общините на територията на областта с население до 7500 жители.


Кандидатствайте сега:

Не са открити услуги.